for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
Catalan Historical Review
Journal Prestige (SJR): 0.115
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2013-407X
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Chronicle of the congress on “Ferdinand II and the Crown of
         Aragon”

  • Authors: Ernest Belenguer
   Abstract: At the May 2015 meeting of the History-Archaeology Section of the Institut d’Estudis Catalans, the decision was taken to hold a congress on Ferdinand II in 2016 to mark the five hundredth anniversary of the death of the Catholic King, the nickname by which the monarch is known all over the world.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • In Memoriam

  • Authors: Roser Salicrú
   Abstract: Maria Teresa Ferrer i Mallol (1940-2017)On the 4th of March 2017, Dr Maria Teresa Ferrer i Mallol left us after three and a half years of illness.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Historical publications of the Institut d’Estudis Catalans during
         2016

  • Authors: Oficina d'Assessorament Històric
   Abstract: Published by the History and Archeology Section and its Affiliated Societies
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Volumes 1-10: Table of Contents

  • Authors: Oficina d'Assessorament Històric
   Abstract: Number 1 (2008)Number 2 (2009)Number 3 (2010)Number 4 (2011)Number 5 (2012)Number 6 (2013)Number 7 (2014)Number 8 (2015)Number 9 (2016)Number 10 (2017)
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Introducció

  • Authors: Albert Balcells
   Abstract: La nostra revista ha arribat al número deu i ha entrat així en la majoria d’edat perquè pot celebrar el seu primer decenni d’existència. Donem les gràcies als nostres lectors per l’interès que han demostrat; als nostres col·laboradors per laqualitat del seu treball, que ha assegurat l’atenció d’un públic cada vegada més ample, i també al consell de redacció pel seu assessorament i ajut imprescindibles.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Els repartiments feudals de Mallorca i les seves conseqüències
         immediates (1230-1245)

  • Authors: Antoni Riera
   Abstract: La conquesta feudal de Mallorca va ser una empresa tècnicament complexa i econòmicament costosa. Fou el resultat d’una acció conjunta de la monarquia, la noblesa i la burgesia catalanes i de cavallers i peons aragonesos i d’altres territoris de la Mediterrània occidental. El participants, un cop conquerida l’illa, van rebre una part del botí i dels béns immobles directament proporcional a la seva aportació a la host, cosa que va provocar tres repartiments territorials. Gairebé tots els grans porcioners van repartir les terres que havien rebut en alou entre cavallers i pagesos, mitjançant concessions en feu i en emfiteusi, respectivament. Entre els primers pobladors de Mallorca preponderaren també els catalans.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • El poder polític al regne de València durant el segle xiv.
         Descomposició o desenvolupament'

  • Authors: Vicent Baydal
   Abstract: Tradicionalment s’ha considerat el segle xiv com una centúria de crisi, desordre i descomposició política a escala europea, atesa la preponderància de les guerres i els enfrontaments civils o contra enemics externs. Al regne de València, en efecte, també es comprova aquella presència constant de les lluites pel territori i pel poder, però alhora, com també arreu d’Europa, es pot observar un progressiu creixement de les institucions d’administració, govern i justícia impulsades per la Corona i pels diversos actors polítics. De fet, aquest procés de desenvolupament polític no evità la violència, però establí les bases del poderós entramat institucional que es consolidà al llarg del segle xv.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • La sanitat pública a Catalunya entre 1885 i 1939

  • Authors: Ferran Sabaté
   Abstract: En el període de cinquanta anys transcorreguts entre dues emergències sanitàries: una epidèmia de còlera i la Guerra Civil espanyola (1885-1936), Catalunya experimentà una profunda transformació en tots els àmbits de la vida. Es manifestà un desvetllament i una ànsia de modernització i de recuperació de la seva personalitat nacional. En els primers vint-i-cinc anys, coincidents amb l’etapa modernista, la societat catalana prengué consciència de la seva situació — també de la sanitària— i inicià l’assaig de solucions des de la base: la societat civil i els municipis. En la segona etapa, amb la creació de la Mancomunitat de Catalunya, començà la construcció d’un «estat regional» que, amb moltes limitacions, planificà i inicià la millora de les condicions sanitàries de tot el territori, sota la influènciadel Noucentisme.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Arquitectura industrial catalana en el darrer quart del segle XIX i primer
         quart del segle XX

  • Authors: Raquel Lacuesta
   Abstract: L’economia de Catalunya va experimentar un fort impuls des de mitjan segle XIX i a l’inici del XX a causa, fonamentalment, de dos factors que foren definitius: d’una banda, el procés d’industrialització, bàsicament amb el desenvolupament del sector del tèxtil, i de l’altra, la recuperació del sector agrari amb el conreu, força extensiu al país, de la vinya. En tots dos casos calgué la «reinvenció» o construcció d’unes tipologies arquitectòniques no tradicionals al territori català: les fàbriques tèxtils o d’altres productes i les colònies industrials, i els cellers per a l’elaboració del vi i els seus destil·lats, a més de les farineres.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Les col·lectivitzacions a Catalunya i al País Valencià durant la Guerra
         Civil espanyola de 1936 a 1939

  • Authors: Albert Balcells
   Abstract: La derrota de l’aixecament militar del 19 de juliol de 1936 a Barcelona i a València desencadenà un procés de col·lectivització d’empreses, que passaren a ser gestionades per comitès dels seus obrers. Els anarcosindicalistes s’identificaren amb aquest canvi, que les autoritats republicanes, desbordades, intentaren canalitzar. A la zona estudiada, la col·lectivització fou més important a la indústria que a l’agricultura. Els testimonis crítics antifeixistes del fenomen permeten relativitzar les versions dels propagandistes, que han atribuït tots els defectes del procés als seus adversaris. La gestió obrera descentralitzada perdé terreny a partir de la prova de força de maig de 1937 a Barcelona.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • La renovació de la historiografia sobre la nació a finals del segle XX i
         el cas català

  • Authors: Jordi Casassas
   Abstract: L’article planteja la necessitat de combinar, en l’estudi d’un nacionalisme, l’anàlisi del seu cas particular amb l’estat de la qüestió de l’anàlisi del genèric nació/nacionalisme que ens porta al moment històric en què es du a terme l’estudi. Pel que fa al moment present, destaca la importància de la renovació historiogràfica protagonitzada per un conjunt d’historiadors, sociòlegs, antropòlegs i politòlegsa la primera meitat dels anys vuitanta del segle passat. I per la seva popularitat sobresurt la contribució feta per E. Hobsbawm. Complementàriament avança una hipòtesi sobre els motius que van provocar aquesta revisió historiogràfica. La darrera part de l’article se centra a veure quins efectes va tenir aquesta revisió pel que fa a l’anàlisi del catalanisme.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Crònica del congrés «Ferran II i la Corona
         d’Aragó»

  • Authors: Ernest Belenguer
   Abstract: El mes de maig de l’any 2015, en la reunió de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans es va decidir que, al llarg del 2016, s’havia de fer un congrés sobre Ferran II, ja que aleshores es complia el cinc-cents aniversari de la mort del Rei Catòlic, el sobrenom amb el qual és conegut el monarca a escala mundial.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • In memoriam

  • Authors: Roser Salicrú
   Abstract: Maria Teresa Ferrer i Mallol (1940-2017)El 4 de març de 2017 ens deixava, després de tres anys i mig de malaltia, la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol.
   PubDate: 2017-10-08
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Foreword

  • Authors: Albert Balcells
   Abstract: Our journal has reached its tenth edition and is thus coming of age as we celebrate its first decade. We would like to thank our readers for the interest they have shown, our contributors for the quality of their work, which has ensured the attention of an ever-larger readership, and our editorial board for its indispensable advice and assistance.
   PubDate: 2017-10-07
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • The feudal partitions of Mallorca and their immediate consequences
         (1230-1245)

  • Authors: Antoni Riera
   Abstract: The feudal conquest of Mallorca was a technically complex and economically costly undertaking. It was the outcome of joint actions among the monarchy, the nobility and the Catalan bourgeoisie and knights and infantrymen from Aragon and other regions in the western Mediterranean. Once the island had been conquered, the participants received a part of the spoils and properties directly proportional to their contribution to the forces, which resulted in three territorial partitions. Almost all the major participants divided the lands they had received in allodium between knights and peasants in fief and in emphyteusis, respectively. The Catalans were predominant among of the first settlers of Mallorca.
   PubDate: 2017-10-07
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Political power in the Kingdom of Valencia during the 14th century.
         Breakdown or development'

  • Authors: Vicent Baydal
   Abstract: The 14th century has traditionally been considered a century of crisis, unrest and political breakdown around Europe, given the preponderance of wars, civil clashes and skirmishes with external enemies. In the Kingdom of Valencia, too, we can find these constant struggles for land and power, yet at the same time, just like all over Europe, we can also witness the gradual growth of the institutions of administration, governance and justice spearheaded by the Crown and the different political actors. Indeed, this process of political development did not preclude violence, but it did establish the foundations of a powerful institutional system which gained groundthroughout the 15th century.
   PubDate: 2017-10-07
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Public health in Catalonia between 1885 and 1939

  • Authors: Ferran Sabaté
   Abstract: In the 50-year period falling between two health emergencies, a cholera epidemic and the Spanish Civil War (1885-1936), Catalonia underwent a profound transformation in all aspects of life. This was expressed in an awakening and desire for modernisation and the recovery of its national personality. In the first 25 years, which dovetailed with the Modernist era, Catalan society became aware of itssituation – in the field of health, as well – and civil society and towns started testing grassroots solutions. In the second stage, with the creation of the Mancomunitat de Catalunya and the influence of Noucentisme, a “regional state” began to be built which planned and initiated improvements in the health conditions all over the land, albeit with many limitations.
   PubDate: 2017-10-07
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Catalan industrial architecture in the last quarter of the 19th century
         and first quarter of the 20th century

  • Authors: Raquel Lacuesta
   Abstract: The economy of Catalonia experienced a major surge from the mid-19th to the early 20th centuries, primarily because of two crucial factors: first, the industrialisation process, chiefly with the development of the textile sector, and secondly the revival of the agricultural sector, with the extensive cultivation of vineyards around the land. In both cases, non-traditional architectural typologies had to be “reinvented” or built in Catalonia: the factories that manufactured textiles or other products, industrial colonies, the wineries where wine and its spirits were crafted, and the flour mills.
   PubDate: 2017-10-07
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Collectivisations in Catalonia and the Region of Valencia during the
         Spanish Civil War, 1936-1939

  • Authors: Albert Balcells
   Abstract: The defeat of the military uprising on 19 July 1936 in Barcelona and Valencia unleashed the process of the collectivisation of companies, which came to be managed by committees comprised of their own workers. The anarcho-syndicalists were identified with this change, which the overwhelmed Republican authorities tried to channel. In the region studied, collectivisation was more important inindustry than in agriculture. The critical anti-fascist testimonials of the phenomenon allow us to temper the versions of the propagandists, who blamed all the flaws in the process on its adversaries. Decentralised worker management lost ground after the test of strength in Barcelona in May 1937.
   PubDate: 2017-10-07
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • The historiographic renovation on the nation in the late 20th century and
         the case of Catalonia

  • Authors: Jordi Casassas
   Abstract: This article considers the need, when studying nationalism, to combine the analysis of the particular case with the status of the issue in the analysis of the generic nation/nationalism which brings us to the historical time when the study is being conducted. What stands out currently is the importance of the historiographic renovation spearheaded by a group of historians, sociologists, anthropologistsand political scientists in the first half of the 1980s. And because of his popularity, E. Hobsbawm’s contribution particularly stands out. In a complementary fashion, it also advances a hypothesis on the reasons behind this historiographic renovation. The last part of the article focuses on determining the effects this renovation had on analyses of Catalanism.
   PubDate: 2017-10-07
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.90.108.129
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-