Similar Journals
Journal Cover
Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2014-0304 - ISSN (Online) 2014-0444
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Anàlisi semàntica en mitjans socials per a la comunicació
         digital turística

  • Authors: Joan Francesc Fondevila Gascón, Sheila Liberal Ormaechea, Óscar Luis Gutiérrez Aragón
   Abstract: El màrqueting holístic és un tipus de màrqueting molt poc conegut que, de mica en mica i cada vegada més, es va introduint a les empreses. Gràcies a les noves tecnologies, la publicitat es fa més efectiva i possibilita que arribi a l’individu des de diversos mitjans. El conjunt format pel màrqueting holístic, el màrqueting 360º i el màrqueting experiencial fa que el consumidor es trobi submergit en el producte o servei que l’empresa vol vendre i aconsegueixi, així, la satisfacció que busquen les dues parts. Aquest article, mitjançant una metodologia quantitativa i qualitativa, està centrat en l’opinió del client d’empreses de guies turístics, el seu punt de vista respecte a la publicitat donada per l’empresa i l’experiència obtinguda del consumidor, observant i analitzant opinions a la xarxa social Facebook i a TripAdvisor per, d’aquesta manera, arribar a entendre el missatge del client i comprovar si el màrqueting que s’ha utilitzat és efectiu o no. La conclusió principal és que, gràcies als mitjans socials, es pot arribar a analitzar l’opinió dels consumidors per poder adaptar els productes o serveis oferts a les seves necessitats.
   PARAULES CLAU: comunicació, màrqueting holístic, experiència, mitjans socials, anàlisi de sentiments.
   PubDate: 2019-05-21
   Issue No: Vol. 36 (2019)
    
 • La blockchain revolucionarà la comunicació de l’empresa

  • Authors: Raúl Jaime Maestre
   Abstract: L’objectiu d’aquest article és analitzar la tecnologia blockchain i la seva actuació com una innovació en la comunicació de l’empresa cap als seus clients. A més a més, s’analitzen possibles canvis que aquesta tecnologia podria iniciar en el màrqueting digital. Dins de l’article s’apunten algunes hipòtesis en estat inicial per ser verificades i experimentades posteriorment. En l’article, s’intenten analitzar els problemes actuals del màrqueting des d’una perspectiva dels usuaris i de les empreses que fan els anuncis. A banda, s’ofereix un possible escenari sobre com la blockchain pot afectar diferents sectors. Es pot concloure que la blockchain té un gran potencial en els diferents camps en què pot actuar el màrqueting dins d’una empresa. Les grans aportacions es poden adreçar cap al màrqueting digital, ja que resoldrien, en gran part, els problemes de privacitat. A més a més, tant la precisió com l’orientació de la publicitat es pot millorar.
   PARAULES CLAU: blockchain, màrqueting, màrqueting digital, clients, empreses i plataformes.
   PubDate: 2019-05-21
   Issue No: Vol. 36 (2019)
    
 • El dret a la informació versus la protecció del dret a la intimitat en
         la societat de la informació. La nova LO de protecció de dades i el dret
         a l’oblit

  • Authors: Francesc Triola Torres, Marta Insúa Berdún
   Abstract: Els límits entre el dret a la informació i el dret a la intimitat han estat establerts per la jurisprudència, tema que ha estat relativament pacífic fins ara. La irrupció de les tecnologies de la informació ha modificat les circumstàncies i aquesta nova realitat genera noves situacions de conflicte entre, per una banda, els drets a l’honor i la intimitat de les persones, protegits per l’article 18.1 de la Constitució espanyola, i el dret a la protecció de les dades de caràcter personal de l’article 18.4, i, per l’altra, el dret a la llibertat d’informació de l’article 20.1; de manera que es requereix una nova valoració.
   PARAULES CLAU: llibertat d’expressió, llibertat d’informació, dret a la intimitat, protecció de dades, dret de rectificació, dret a l’oblit.
   PubDate: 2019-05-21
   Issue No: Vol. 36 (2019)
    
 • Novetats bibliogàfiques

  • Authors: Miguel Ángel Moya Arrabal
   PubDate: 2019-05-21
   Issue No: Vol. 36 (2019)
    
 • Publicacions de la Societat Catalana de Comunicació

  • Authors: Redacció Revista
   PubDate: 2019-05-21
   Issue No: Vol. 36 (2019)
    
 • Informatius de televisió i audiència activa: estudi de cas de
         TV3-Televisió de Catalunya

  • Authors: Kellyanne Alves, Javier Díaz Noci
   Abstract: El periodisme, un dels constructors i dels agents que més influeixen en la realitat social quotidiana, pateix transformacions de manera constant. La televisió està experimentant una sèrie de mutacions en el procés informatiu (newsmaking) degudes a la convergència, la digitalització i la connectivitat, i a la presència i l’ús cada cop més habituals dels continguts produïts pels usuaris (user-generated contents). Presentem, de manera sistemàtica, algunes evidències de l’ús d’aquests continguts i la seva influència en la producció informativa dels informatius televisius o telenotícies i ho concretem en la televisió pública catalana. Per això es va dur a terme un estudi etnogràfic a TV3 durant la primavera de 2017 a Barcelona. S’observa que augmenta la demanda de feina del periodista durant el procés productiu, i es perceben com a necessàries noves formes de selecció i elaboració del material informatiu que requereixen, sobretot, recórrer a la polivalència professional.
   PARAULES CLAU: televisió, informació periodística, audiència activa, continguts produïts pels usuaris, convergència, verificació.
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 36 (2019)
    
 • Mitjans socials en política. El paper de les xarxes socials digitals en
         les eleccions de 2015 a Ciutat de Mèxic

  • Authors: Salvador Percastre-Mendizábal, Roberto Carrillo-Sáenz
   Abstract: S’analitza el paper que van tenir sis xarxes socials digitals en l’obtenció de vots durant les eleccions de l’any 2015 a Ciutat de Mèxic. Partint de la hipòtesi que, com més presència hi hagi d’un candidat en diferents mitjans socials digitals, més gran és el nombre de vots que obté. Si això és així, es qüestiona quina de les plataformes digitals estudiades tindria una major rellevància en l’obtenció de vots. Creuant informació electoral oficial i dades de l’Observatorio Electoral 2.0, es demostra —a través de l’anàlisi de regressió lineal— que hi ha una influència positiva en l’ús de xarxes digitals per obtenir vots. Fent èmfasi en dues variables diferents, el nombre de subscriptors que cada candidat té a les xarxes digitals i la informació enviada a través d’aquestes plataformes, s’observa que no totes les xarxes socials digitals contribueixen significativament ni de la mateixa manera a l’explicació d’aquest fenomen.
   PARAULES CLAU: xarxes socials digitals, mitjans socials digitals, eleccions, campanyes, Mèxic, regressions lineals.
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 36 (2019)
    
 • Pragmaestilística del discurs del hip-hop en valencià

  • Authors: Aina Monferrer-Palmer
   Abstract: Ens centrarem en l’anàlisi d’un corpus de lletres de cançons dels principals grups actuals de hip-hop en valencià. Analitzarem l’estil discursiu que adopten a partir de quatre eixos: temes i influències, la continuació cultural valenciana, reflexions sobre la seva manera d’expressar-se lingüísticament i la veu de les dones. L’objectiu final és comprendre millor com la joventut valenciana construeix, a partir de la música, una identitat pròpia reivindicativa i alhora connectada amb els corrents internacionals.
   PARAULES CLAU: hip-hop, ideologia, identitat, estil, valencianisme, autenticitat.
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 36 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.229.131.116
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-