for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover
Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2014-0304 - ISSN (Online) 2014-0444
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • La premsa a la demarcació de Lleida (1898-1939): dinamisme temporal,
         models de periodicitat i implantació territorial

  • Authors: Albert Royo Campo
   Abstract: L’anàlisi de la premsa a la demarcació de Lleida entre 1898 i 1939, tant pel que fa a la seva tipologia (política, satírica, religiosa, esportiva, etc.) com per la seva producció periòdica (diària, setmanal, mensual, trimestral, etc.), esdevé una informació útil per entendre el fenomen de la premsa com a element determinant i preponderant en la configuració i la consolidació de la societat-cultura de comunicació de massa (SCCM) a Catalunya. En aquest sentit, l’anàlisi se centra i es fonamenta a interpretar les dinàmiques temporals de la premsa, dirimir els diferents models de periodicitat emprats i les característiques i el protagonisme de cada un en cada comarca o àrea, i també estudiar el grau i l’efectivitat de la implantació territorial de la premsa en funció, doncs, del territori, les poblacions, les societats, els recursos, les circumstàncies polítiques, socials, etc. En resum, tots aquests trets la instrumentalitzen i la caracteritzen com a moderna premsa de massa en uns anys clau per al seu dinamisme, assentament i desenvolupament.PARAULES CLAU: premsa, societat-cultura de comunicació de massa, periodicitat, capçaleres, tipologia, dinamisme.
   PubDate: 2017-11-23
   Issue No: Vol. 34 (2017)
    
 • Anna Murià publicista. Les col·laboracions a La Jornada
         Semanal
  de Mèxic

  • Authors: Mia Güell
   Abstract: L’objectiu de l’article és donar a conèixer els articles que Anna Murià va publicar a la revista mexicana La Jornada Semanal (1989-1995) en el període de vellesa de l’autora. Des de l’activisme periodístic, s’erigí com una «ambaixadora» del catalanisme en un país que reconeixia com a seu també, ja que hi va viure exiliada durant trenta anys. A la revista signava amb pseudònims, pràctica iniciada en l’etapa de joventut. Anna Murià escrivia ressenyes sobre llibres que li interessaven o obres d’escriptors amb qui tenia relació o afinitat ideològica i política. Molts s’havien hagut d’exiliar en algun moment de la seva vida i havien publicat obres memorialistes. El feminisme, el catalanisme i la traducció eren recurrents en les recensions. El fet de tractar diversos temes alhora era una constant present tant en les ressenyes com, més endavant, a El 9 Nou, en els articles d’opinió.PARAULES CLAU: Anna Murià, dones publicistes, literatura catalana contemporània, comunicació, història del periodisme català.
   PubDate: 2017-11-23
   Issue No: Vol. 34 (2017)
    
 • Novetats bibliogràfiques

  • Authors: Reinald Besalú
   PubDate: 2017-11-23
   Issue No: Vol. 34 (2017)
    
 • Publicacions de la Societat Catalana de Comunicació

  • Authors: Redacció Revista
   PubDate: 2017-11-23
   Issue No: Vol. 34 (2017)
    
 • Estudi amb la tecnologia de l’eye tracking de l’atenció visual
         dispensada a la publicitat gràfica no comercial: «Vine a donar sang»

  • Authors: Anna Astals, Elena Añaños
   Abstract: L’objectiu de la publicitat gràfica és captar i controlar l’atenció visual del subjecte. L’atenció pot ser controlada per factors exògens (característiques de l’estímul) i per factors endògens (característiques de l’observador en relació amb l’estímul). S’analitzen, amb la tecnologia de l’eye tracking, els efectes dels factors exògens i endògens en l’atenció visual dispensada a un estímul publicitari gràfic no comercial que té com a objectiu augmentar el comportament de donar sang. S’utilitzen un estímul original i quatre estímuls experimentals dissenyats a partir de l’optimització de les característiques visuals de l’estímul original. Participen en la investigació vuitanta subjectes entre divuit i vint-i-vuit anys i es realitza un disseny experimental factorial intersubjecte. Es conclou que el factor exogen que provoca un augment més gran de l’atenció visual és la incorporació d’una imatge i que les variables endògenes no influeixen en l’atenció dispensada al text, però sí que influeixen en l’atenció dispensada a la imatge.PARAULES CLAU: atenció visual, eye tracking, publicitat gràfica, publicitat gràfica no comercial, expectatives, estímul publicitari.
   PubDate: 2017-11-22
   Issue No: Vol. 34 (2017)
    
 • La política estatal de recompenses als investigadors en comunicació:
         breu anàlisi crítica

  • Authors: Jaume Soriano
   Abstract: La sociologia de la ciència mertoniana ja va establir que les recompenses que reben els investigadors pel seu treball influeix en les pràctiques i en la producció científica, la qual cosa evidencia la importància de les polítiques que s’hi apliquen. A partir d’una anàlisi secundària de dades obtingudes de les fonts del sistema universitari espanyol, es descriu l’evolució de la producció científica en comunicació dels darrers vint-i-cinc anys. Posteriorment s’analitzen les resolucions de la CNEAI sobre criteris d’avaluació, els quals representen la política de recompenses aplicada a l’Estat espanyol durant els últims vint-i-cinc anys en el camp de la recerca en comunicació. Els resultats mostren un camp de recerca caracteritzat per un augment del nombre d’investigadors, una especialització en els seus interessos de recerca i una producció científica presentada en formats diversos. En aquest context, la política de recompenses al llarg d’aquest període és cada cop més restrictiva i dona més protagonisme a l’índex bibliomètric del factor d’impacte com a criteri principal de la validesa de la producció científica i a les revistes acadèmiques com a vehicle per a la seva difusió.
   PARAULES CLAU: sociologia de la ciència, investigació sobre comunicació, producció científica, avaluació de la recerca, índexs bibliomètrics, anàlisi crítica.
   PubDate: 2017-11-22
   Issue No: Vol. 34 (2017)
    
 • Competències i perfils professionals publicitaris actualitzats: revisió
         de la literatura i entrevistes a professionals del sector

  • Authors: Cristina Sanchez-Sanchez, Carles Roca Cuberes, José Fernández-Cavia
   Abstract: En aquesta recerca es realitza un mapa general de les tendències en perfils i competències professionals del sector de la publicitat, i s’identifica quins són nous i quins es mantenen però adopten un especial protagonisme en un context marcat per la irrupció de les noves tecnologies i la crisi econòmica i social. S’ha dut a terme una revisió de la producció científica recent i s’ha entrevistat un total de dinou professionals publicitaris. Els resultats mostren dues tendències en el sector: cap a l’extrema especialització en l’àmbit tecnològic o cap a la interdisciplinarietat. Els entrevistats assumeixen que la constant actualització dels seus coneixements en aquest àmbit és un assumpte totalment personal. Davant d’aquesta situació, l’educació superior a Espanya es troba amb el repte d’incorporar amb celeritat els coneixements necessaris per a crear professionals capaços de bregar en un entorn complex i eminentment digital.PARAULES CLAU: publicitat, digitalització, perfil professional, competència professional, revisió de la literatura, entrevista.
   PubDate: 2017-11-22
   Issue No: Vol. 34 (2017)
    
 • La joventut només s’ho vol passar bé' La construcció de la
         desitjabilitat per part d’adolescents a les xarxes socials a Espanya

  • Authors: Cilia Willem, Iolanda Tortajada, Mònica Figueras-Maz
   Abstract: Aquest treball presenta un estudi qualitatiu sobre estratègies d’autorepresentació dels adolescents en les xarxes socials (SNS) a Espanya, i se centra especialment en els biaixos de gènere implícits en la construcció identitària. L’estudi analitza les estratègies d’atracció que utilitzen els adolescents i com negocien significats de desitjabilitat. A l’estudi, trenta-dos adolescents espanyols van participar en grups de discussió i entrevistes domiciliàries individuals. Els resultats mostren com els participants utilitzen la sexualització i el joc i l’humor a Facebook i Tuenti com a estratègies entrellaçades per negociar les seves identitats i gestionar la desitjabilitat. Els participants es mostren i s’exposen constantment als companys, encara que així puguin posar en risc la seva privacitat i reputació sexual. Així mateix, mostrarem com els adolescents manegen un doble estàndard (sexual) per a jutjar les imatges dels altres.PARAULES CLAU: xarxes socials, adolescents, sexualització, desitjabilitat, doble estàndard sexual, joc.
   PubDate: 2017-11-22
   Issue No: Vol. 34 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.208.211.150
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-